Studentoppgaver

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

Studentoppgaver innen jernbaneteknikk og andre fag

Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder. Oppgaver som er valgt av studenter for inneværende studieår (pågående) er markert med gul farge. Du kan finne utdypende informasjon for enkelte av oppgavene ved å klikke på teksten i kolonne tre.

Fagområde Problemstilling Tekstlig beskrivelse av problemstillingen Bachelor/Master Kontaktperson e-post
Elkraft Digitalisering Eksempler fra jernbane på nytte av å beskrive kraftforsyningssystemer etter ISO/IEC 81346 Bachelor/Master Steinar Danielsen sd@banenor.no
Elkraft Høyspenningsteknikk Elektrisk ledning i betongelementer Bachelor/Master Frank Martinsen fm@banenor.no
Eiendomsfag Sykkelparkering Sikker og attraktiv sykkelparkering ved stasjonene Bachelor/Master Trine-Marie Molander Fjeldstad moltri@banenor.no
Eiendomsfag Nye typer sykler ved jernbanestasjoner Tilrettelegging for nye typer sykler ved jernbanestasjoner Bachelor/Master Trine-Marie Molander Fjeldstad moltri@banenor.no
Eiendomsfag Sykkel til stasjonen Komparative studier av sykkel til stasjonen Bachelor/Master Trine-Marie Molander Fjeldstad moltri@banenor.no
Eiendomsfag Prop Tech Kva teknologi er det neste store for FDV av eigedom? (automatiske portopnarar, app for malingstypar, kameraovervåkning?) Bachelor/master Håkon Pedersen Veseth hakon.pedersen.veseth@banenor.no
Eiendomsfag Korleis ser framtida sine kontorbygg ut? Kva forventar markedet? Kva teknologi etterspør dei som skal leige kontor? Bachelor/master Håkon Pedersen Veseth hakon.pedersen.veseth@banenor.no
HR Employer Branding Hvordan kan Bane NOR best tiltrekke seg nye medarbeidere? Bachelor/Master Silje Martinsen silje.martinsen2@banenor.no
Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi statlige investeringer Samfunnsøkonomiske vurderinger og problemstillinger i statlige investeringer Master Gea Luntæs Trøen gea.lutnaes.troen@banenor.no
Digital sikkerhet Sikkerhetskultur og atferd Hvilke betingelser virker inn på ansattes atferd når de skal gjenkjenne og rapportere phishing-epost? Hvilken effekt har phishing-trening på rapportering av reell phishing-epost? Hvor stor andel bruker synlig ID-kort på kontorlokasjoner, og hvor mange ansatte går fra PC'en ulåst. Hvilke tiltak kan eventuelt endre dette? Klikk her for mer info. Bachelor/Master Ann Kristin Sjøflot ann.kristin.sjoflot@banenor.no
Overbygning Hjul/skinne Hjul - skinne kontaktmekanikk; beregningsmodeller og vurderingsmodeller (Shakedown og Tγ metoden) Master Frode Teigen ft@banenor.no
Overbygning Hjul/skinne Vurdere eksisterende grunnlag for beregning/valg av kjøremotstand (grunnmotstand og kurvemotstand) opp mot dagens togmateriell. Foreslå aktuelle empiriske modeller og algoritmer for aktuelle tog som kjører på norsk infrastruktur. Master/Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Overbygning/levetidsanalyse Det benyttes informasjon om skinner, sviller, ballast, horisontalgeometri, trafikkmengde, feil og komforttall. Basert på innleggelsesår og komponentsammensetning kan en levetid estimeres basert på empiriske betraktninger. Levetiden justeres deretter for trafikkmengde, trafikksammensetning og horisontalkurvatur. Oppgaven går ut på å vurdere en gitt empirisk modell for komponentenes levetid ved å sammenligne denne med oppdatert tilstandsdata for de samme komponentene. Eksisterende empirisk modell kan så evalueres og forslag til endringer i modellen kan foreslås og begrunnes. Master/Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Spor Komposittsviller - hvordan kan denne svilletypen kan benyttes i norsk jernbane på kort og lang sikt Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Spor Sporets middel - gjennomgang av eksisterende teknisk og trafikalt regelverk for både plassering og beregning av middel for ulike sporgeometriske forhold. Sporets middel har plasseringskrav som skal sørge for best mulig sporkapasitet (sporlengde på stasjon) og samtidig sikre mot flankekollisjon med tog i nabospor og har krav både i bane- og signalregelverk. Middel er også et sentralt begrep i trafikkregelverket. Oppgaven går ut på å se om de ulike kravene i dagens regelverk er tilstrekkelig harmonisert og hvordan middel beregnes og kontrolleres for ulike sporvekselkonfigurasjoner. Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Spor Eksempler på ballastfrie sporkonstruksjoner, fordeler og ulemper samt statiske og dynamiske beregningsmetoder Master Frode Teigen ft@banenor.no
Overbygning Spor Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor Master Alf Helge Løhren la@banenor.no
Overbygning Sporveksler Samarbeid med NTNU/Albert Lau. Praktisk bruk av modellen med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet som han utviklet i sitt doktorgradsarbeid. Master Alf Helge Løhren la@banenor.no
Overbygning Akustikk Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastning av infrastruktur og støyplagegrad Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Overbygning Akustikk Analyse av akustiske signaturer fra hjulprofiler på tog Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Sporgeometri Kurveutslag Vurdere eksisterende empiriske modeller for beregning av kurveutslag i grensesnittet mellom sirkelkurver og overgangskurver og overgangskurver og rettlinjer Bachelor og master Christopher Schive jcs@banenor.no
Underbygning Ingeniørgeologi/anleggsteknikk Analyse av sprøytebetongtykkelse målt med høyoppløselig laserscanner Master Jørgen Stenerud jorgen.stenerud@banenor.no
Underbygning Akustikk Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene Master Trygve Aasen aastry@banenor.no