Forord

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til navigering Hopp til søk

__NUMBEREDHEADINGS__

Hensikt og omfang

Lærebøker i jernbaneteknikk er en samling og oppdatering av tidligere utarbeidet læremateriell for ulike kurs og seminarer innen jernbanetekniske emner. Blant disse nevnes Nordisk Baneingeniørutdanning (NBIU), Nordisk Elektroingeniørutdanning (NEIU), Jernbaneteknikk ved NTNU, Jernbaneteknikk ved HIOA, Baneteknikk på Jernbaneskolen osv. Læremateriellet til disse kursene er utarbeidet av ulike forelesere, NTNU-ansatte o.a. og er utgitt i forskjellige utgaver og på ulik form.

Målsettingen med lærebøkene har vært å utarbeide et sett med enhetlige og oppdaterte lærebøker som erstatter tidligere forelesningsnotater og som kan benyttes for de fleste typer kurs innen jernbaneteknikk rettet mot ingeniører.

I tillegg foregår det regelmessige revisjoner av Bane NORs tekniske regelverk som i stadig større grad stiller krav til anleggenes funksjon, der krav til konkrete løsninger og forklarende tekst fra tidligere trykk og versjoner gradvis faller bort. Lærebøkene er derfor også utarbeidet for å utfylle regelverket, slik at forståelse av de jernbanetekniske problemstillinger og forutsetninger blir ivaretatt.

Lærebøkene omfatter fagområdene sporets overbygning, sporets underbygning, banestrømforsyning, signalanlegg, samt telekommunikasjonsanlegg for togframføring.

Sporets overbygning omfatter sporets trasé, skinner, sviller, sporveksler, skinnebefestigelse, skjøter, ballast og planoverganger.

Sporets underbygning omfatter planeringen slik denne legges i terrenget i fylling og/eller skjæring, på bru eller i tunnel inklusive dreneringsanlegg. I tillegg stilles også krav til konstruksjonsprofiler og miljø.

Elkraft dekker den del av banestrømforsyningen som omfatter kontaktledningsanlegg, koblingsanlegg, lavspenningsanlegg herunder togvarme, sporvekselvarme og fjernkontroll for styring av brytere og matestasjoner.

Signalanlegg omfatter fjernstyringanlegg, sikringsanlegg, togdeteksjonssystemer og hastighetsovervåknings­systemer.

Tele dekker den del av telekommunikasjonssystemet som omfatter overføringsmedier, transmisjonssystemer, telefoni, radio og informasjonssystemer relatert til togframføring.

Målgrupper

Lærebøkene er hovedsakelig utarbeidet for opplæring av teknisk personell på ingeniørnivå i Bane NORs hovedenheter. Bøkene er beregnet på undervisning i kurs som arrangeres i regi av Bane NOR og evt. andre nordiske jernbaneforvaltninger. I tillegg er lærebøkene også tilpasset selvstudier, bl.a. som støtte til Bane NORs tekniske regelverk. Samtidig vil lærebøkene kunne være nyttige for konsulenter og entreprenører som arbeider med jernbaneteknikk.

Ved utarbeidelsen av lærebøkene er det lagt spesiell vekt på å forklare de jernbanespesifikke emner og forutsetninger. For tema som er felles for andre fagfelter og som finnes godt beskrevet i annen litteratur, gir lærebøkene ikke detaljerte beskrivelser. I slike tilfeller benyttes henvisninger til aktuell litteratur. Lærebøkene er likevel forsøkt utformet slik at de framstår som helhetlige og selvstendige dokumenter.

Revisjon og oppdatering

For å sikre en stadig forbedring og oppdatering er det ønskelig at brukerne av lærebøkene foreslår endringer. Dette kan for eksempel være knyttet til avdekking av direkte feil, behov for supplerende emner samt innspill til kapitlenes oppbygging, faglige nivå etc. Endringsforslagene skrives direkte i lærebøkene der de blir overvåket av fagansvarlige.